Warunki uczestnictwa

New friends from all over the world

1. Nabór

Aby zarezerwować kurs należy wypełnić naszą rezerwację online lub wydrukować formularz rezerwacyjny i przesłać go do nas. Wówczas, zarezerwujemy dla Ciebie miejsce na kursie i prześlemy do Ciebie informację, jak wpłacić depozyt w postaci £150. Kwotę depozytową należy wpłacić w ciągu siedmiu najbliższych dni, aby mieć gwarancję rezerwacji.

Resztę opłat za kurs należy uiścić nie później niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

2. Rezygnacja ucznia z kursu

Uczeń ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie w dowolnym momencie przed jego rozpoczęciem. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Szkołę informacji o rezygnacji. Prosimy o składanie rezygnacji w formie pisemnej. Jeśli odwołasz rezerwację lub nie weźmiesz udziału w kursie, wówczas Szkoła ma prawo do rekompensaty poniesionych już kosztów, związanych z organizacją kursu. Określając wysokość wydatków, pod uwagę brane są koszty faktyczne oraz rekompensata za wykonaną pracę. Opłaty, wynikące z rezygnacji przedstawione są poniżej:

  • ponad 30 dni przed rozpoczęciem kursu: £75
  • między 30 a 15 dni przed rozpoczęciem kursu: 30% całego kosztu
  • między 14 a 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 45% całego kosztu
  • mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu: 75% całego kosztu

Jeżeli odmówiono Ci wizy, wówczas oddamy Ci cały wpłacony koszt, pomniejszony o koszta administracyjne, wynoszące £50. Warunkiem zwrotu kosztów jest dostarczenie nam oryginału listu odmownego od Ambasady Brytyjskiej, co najmniej tydzień przed rozpoczęciem kursu.


3. Informacje medyczne

Wszelkie dolegliwości medyczne, fizyczne i psychiczne, które mogą mieć wpływ na pobyt ucznia w Weymouth, muszą zostać całkowicie ujawnione podczas rezerwacji. Jeżeli jakiekolwiek istotne informacje nie zostaną nam w pełni przekazane, Szkoła zastrzega sobie prawo do odesłania ucznia do domu na jego koszt.

4. Osoba zastępująca uczestnika kursu

Do czasu rozpoczęcia kursu, uczeń ma prawo zgłosić do szkoły ucznia, który będzie uczestniczył w kursie w jego zastępstwie. Szkoła ma jednak prawo do odrzucenia takiej kandydatury, jeżeli jest ona sprzeczna z literą prawa lub jeśli zastępująca osoba nie spełnia określonych w szkołę warunków uczestnictwa.
W przypadku, gdy uczestnictwo wkursie przejmije na siebie inny uczeń, wówczas oboje się na równi odpowiedzialni za pokrycie wszelkich kosztów, łącznie z tymi, które mogą wynikać z procesu zamiany uczniów.


5. Oferta kursu

Oferta kursu zależy od jego rodzaju i wybranego miejsca pobytu. Pełny opis wszystkich kursów zawarty jest w naszej broszurze. Wszelkie zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe, wchodzące w zakres pakietu, nie mogą zostać zrefundowane w przypadku ich niewykorzystania przez ucznia, chyba że szkoła poniesie niższe koszty, spowodowane brakiem uczestnictwa jednego z uczniów.


6. Zawiadomienie o zastrzeżeniach

Jeśli, opisany w broszurze, element kursu, nie zostanie przez szkołę zapewniony, wówczas uczeń powinien bezzwłocznie poinformować opiekuna kursu lub nasze biuro w Tunbridge Wells o zaistniałej sytuacji. To pozwoli nam na natychmiastową reakcję. Jeśli uczeń nie poinformuje nas na bierząco o swoich zastrzeżeniach, wówczas traci on prawo do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.


7. Obowiązki ucznia

W naszym centrum językowym stosujemy się do określonych zasad, które mają za zadanie zapewnić pełne bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Uczeń ma obowiązek przestrzegać tych zasad. Jeśli sie z nich nie wywiąże, otrzyma upomnienie. Jeśli, po otrzymanym ostrzeżeniu, uczeń wciąż nie będzie stosował sie do przyjętych reguł, szkoła ma prawo odesłać uczestnika kursu do domu, na jej/jego koszt. W takiej sutuacji, szkoła dołoży wszelkich starań, aby zawiadomić o danym fakcie rodziców lub prawnych opiekunków ucznia. Prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek podać swoje dane kontaktowe przed rozpoczęciem kursu.
Zachowanie Ucznia - Jeśli zachowanie ucznia jest niewłaściwe i ma charakter uciążliwy, wówczas szkoła ma prawo odesłać ucznia do domu drogą lotniczą, na koszt ucznia lub jego rodziców. Jeśli uczeń dopuści się zachowania o charakterze kryminalnym, wówczas szkoła odsyła ją/jego do domu drogą lotniczą, na koszt jego lub jego rodziców, w trybie natychmiastowym. Ma to miejsce nawet wówczas, jeśli policja nie wszczęła postępowania w tej sprawie.
Punktualność - Wszyscy uczniowie zobowiązani są przestrzegać grafiku, określonego zarówno przez szkołę, jak i rodzinę goszczącą. Wszyscy uczniowie muszą dotrzeć do domu do godziny 22.00.
Alkohol - Istnieją bardzo specyficzne zasady, dotyczące spożywania alkoholu oraz odwiedzania pubów, w Wielkeij Brytanii. Osoby poniżej 18 roku życia nie mają prawa kupować napojów alkoholowych. Młodzież w wieku 15-17 ma prawo wejść do pubu tylko w towarzystwie odpowiedzialnej osoby dorosłej. Nasza Szkoła stosuje się do wymienionych zasad prawnych, dotyczących pubów.
Narkotyki i Inne Nielegalne Używki - Każdy uczeń, przy którym znalezione zostaną narkotyki lub inne nielegalne substancje, zostanie odesłany do domu (drogą lotniczą), w trybie natychmiastowym, na koszt jego rodziców.


8. Odpowiedzialność prawna Szkoły

Szkoła Językowa Weymouth English Centre, jej pracownicy, reprezentanci oraz rodziny goszczące, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, choroby lub uszkodzenia, zarówno w przypadku osób, jak i mienia, chyba że, Prawo Brytyjskie nakłada na szkołę takie zobowiązanie. Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, pokrywającego możliwe koszty, leży w kwestii ucznia. Radzimy także, aby uczniowie wzieli pod uwagę ubezpieczenie się na wypadek odwołania lub skrócenia kursu.
Szkoła Weymouth English Centre nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której uzgodniona usługa nie zostanie przez Szkołę dostarczona z przyczyn zewnętrznych, znajdujących się poza kontrolą Szkoły.


9. Ubezpieczenie

Uczestnicy kursu muszą posiadać aktualne ubezpieczenie medyczne przed rozpoczęciem kursu oraz muszą posiadać poświadczenie takiego ubezpieczenia ze sobą. Obywatele Unii Europejskiej powinni zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

 

a full programme of activities
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world
make new friends from all over the world